Informacje dla Akcjonariuszy
Informacje dotyczące walnych zgromadzeń:
-informacja o terminie najbliższego walnego zgromadzenia - dostępne wkrótce.

Informacje dotyczące sprawozdań finansowych:
-sprawozdanie finansowe za rok 2019 - dostępne wkrótce,
-opinia biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finasowego za rok 2019 - dostępne wkrótce.