Informacje dla Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenia:
Zarząd spółki Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. zawiadamia, iż w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 16:00 przed Robertem Sielskim – notariusz w Warszawie, w jego kancelarii notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Dematerializacja akcji:
W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod nr tel. 22 870 66 46.
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dostępna jest w siedzibie spółki.
Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator S.A.
www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-dematerializacja-akcji
Regulamin Rejestru akcjonariuszy dostępny jest w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A.