Administrowanie zabezpieczeniami

We współpracy z wykwalifikowanym zespołem prawników, posiadającym odpowiednią wiedzę i praktykę, oferujemy możliwość powierzenia nam pełnienia funkcji:

  • administratora hipoteki,
  • administratora zastawu,
  • administratora zabezpieczeń.
Zgodnie z ustawą o obligacjach przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy emitent może, przed rozpoczęciem emisji obligacji, zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem zabezpieczeń, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.