Wycena przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poznanie wartości przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, ma duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji przy fuzjach, przejęciach i inwestycjach.

Spółka NEM S.A. oferuje profesjonalne wyceny przedsiębiorstw, wybranych składników przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykonanych przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych.

Wyceny przedsiębiorstw i ich składników wykonywane są najczęściej przy okazji:

 • transakcji kupna/sprzedaży
 • restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw
 • fuzji i przejęć
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • utraty wartości aktywów
 • ustalania wyników działalności przedsiębiorstwa i zarządu
 • prywatyzacji przedsiębiorstw
 • i inne

Metody majątkowe

Metody porównawcze

Metody dochodowe DCF

Wykonane prace - wybrane:

 • Wycena majątku (maszyny i urządzenia, nieruchomości) Zakładów Włókien Chemicznych STILON S.A. w Gorzowie Wlkp.
 • Wycena majątku trwałego zakładu Parkside Flexibles S.A.
 • Wycena przedsiębiorstw Altana Pharma oraz ZF Altana Pharma
 • Wycena majątku Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
 • Wycena przedsiębiorstwa AGB S.C. w Kołbieli
 • Wycena nieruchomości firmy Prima Sp. z o.o.
 • Wycena majątku należącego do firmy Bosch Układy Hamulcowe Sp. z o.o.
 • Wycena przedsiębiorstwa Quick Line Telecommunications Sp. z o.o. w Warszawie
 • Wycena na rzecz NFI Hetman S.A. zastawu pod emisje obligacji zamiennych majątku dwóch spółek parterowych należących do funduszu
 • Wycena majątku Star Foods S.A.
 • Wycena majątku TP.Internet (Grupa Telekomunikacja S.A.)
 • Wycena znaków towarowych, maszyn i urządzeń Fabryki
 • Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. w Warszawie
 • Wycena znaku towarowego Dr Witt S.A. w Warszawie
 • Wycena znaku towarowego Kisan w Warszawie

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa/spółki:

Do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw należy zaliczyć metodę księgową, metodę skorygowanych aktywów netto, metodę odtworzeniową, a także metodę likwidacji.

Wartość przedsiębiorstwa uzyskana przy zastosowaniu metody księgowej opiera się na wartościach ujawnionych w poszczególnych pozycjach bilansu badanego podmiotu. Oszacowanie wartości polega na ustaleniu różnicy pomiędzy wartością aktywów, a zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi. Zasadniczą zaletą tej metody jest dostępność i weryfikowalność uzyskanych danych księgowych. Z drugiej jednak strony, oszacowana wartość nie odzwierciedla jednoznacznie faktycznych zdolności przedsiębiorstwa i wartości aktywów.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa/spółki metodą skorygowanej wartości aktywów netto polega podobnie jak metoda księgowa, na ustaleniu różnicy pomiędzy wartością aktywów, a zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi, jednakże z zastrzeżeniem, że bierze się pod uwagę wartości księgowe skorygowane – uwzględniające rynkową wartość poszczególnych składników majątkowych badanej spółki/przedsiębiorstwa.

Określenie wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody kosztów odtworzenia polega ustaleniu zakresu i wysokości poniesionych nakładów na dzień przeprowadzania wyceny. Przy powyższych działaniach należy uwzględnić stopień zużycia, współczynnik nowoczesności etc. Oszacowanie majątku trwałego można przeprowadzić za pomocą techniki szczegółowej i wskaźnikowej.

Wartość likwidacyjna badanego przedsiębiorstwa jest ustalana na podstawie uzyskanej wartości składników majątkowych przy ewentualnej ich sprzedaży. W całkowitej wartości nie można pominąć dodatkowych kosztów związanych z likwidacją tj. koszty demontażu, rozbiórki etc.

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa/spółki:

Najczęstszym podejściem szacowania wartości przedsiębiorstwa/spółki jest podejście dochodowe. Wykorzystanie metod dochodowych opiera się na ustaleniu zdolności badanego podmiotu do generowania przyszłych dochodów/zysków etc.

Powszechnie znaną i regularnie stosowaną przez praktyków wyceny przedsiębiorstw jest metoda DCF – discounted cash flow method. Założeniem tej metody jest ustalenie strumieni dochodów w kolejnych prognozowanych latach i uwzględnienie ich wartości w czasie. W zależności od celu i sposobu wyceny można zastosować zyski, dywidendy etc. jako prognozowane strumienie pieniężne.

Przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa należy pamiętać o ustaleniu wartości średniego ważonego kosztu kapitału WACC, premii za ryzyko, stopy wolnej od ryzyka, a także wartości rezydualnej, która przedstawia wartość dochodów po okresie przyjętej prognozy.

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa/spółki:

Istotą wyceny przedsiębiorstwa na podstawie porównań rynkowych (mnożnikowych) są wskaźniki wyprowadzone z obserwacji i wieloletnich doświadczeń rynków rozwiniętych, które określane są bieżąco przez rynek kapitałowy. Jako podmioty porównawcze wybiera się Spółki notowane na giełdach, które mają zbliżony (podobny) charakter działalności. Metody mnożnikowe bazują na danych otrzymanych z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych. Ze względu na dostępność danych, przy wycenie spółki można wykorzystać następujące mnożniki: mnożnik ceny do zysku (P/E), mnożnik ceny do wartości księgowej (P/BV), mnożnik ceny do sprzedaży (P/S) czy ceny do EBITDA (P/EBITDA).